Editace slovní zásoby veršovacího slovníku

Stiskem tlačítka [Prohlédnout|Opravit] může kterýkoli uživatel zkontrolovat, jaké gramatické tvary jsou ve slovníku k vyhledanému slovu obsaženy, a pak požádat o jejich opravení, případně výmaz. Naopak, pokud hledané slovo dosud ve slovníku není, pomocí tlačítka [Zařadit] navrhne jeho přidání do veršovacího slovníku. Návrhy uživatelů se řadí do fronty, kde čekají na vyřízení některým z editorů.

Činnost editora

Roli editora veršovacího slovníku může získat uživatel s dobrou znalostí českého jazyka, který si založil účet v diskusním fóru tohoto serveru a má zde určitou historii. Po přihlášení do fóra se pak v rámečku návrhů na opravu u každého požadavku zobrazí tlačítko [Zpracovat návrh].

Zpracováním se rozumí posouzení dotyčného požadavku a jeho zamítnutí nebo přijetí. V případě akceptace nového slova bude třeba určit jeho slovní druh, lema, rod, a pak vyplnit nebo zkontrolovat všechny gramatické tvary. Jako nápověda přitom může posloužit odkaz Morfologický analyzátor ajka (otevírá se do nového okna prohlížeče).

Pokud bychom stiskli [Vyřadit všechny tvary ze slovníku], dojde k výmazu všech slov, která mají zvolený slovní druh a shodné lema. Po stisku [Vložit opravené tvary do slovníku] nejprve rovněž proběhne výmaz všech slov tohoto slovního druhu a lematu, a pak se nově zařadí všechy gramatické tvary, které editor ve formuláři vyplnil. V obou případech je třeba počkat několik sekund než se dokončí aktualizace souboru slovníku a následná reindexace.

Editační formulář

V závislosti na slovním druhu se slovo vyplňuje ve všech svých pádech, číslech, slovesných módech, stupních. U přídavných jmen se do slovníku nezařazují superlativy (třetí stupeň), neboť tyto se v češtině tvoří zcela pravidelně z komparativu předponou nej~ a nepřidávají tudíž rýmový potenciál.

Pro všechny gramatické tvary jsou ve formuláři k dispozici tři sloupce:

Základní tvar     Alternativní tvar     Hovorový tvar.

U většiny slov vystačíme s vyplněním sloupce Základního tvaru, viz například slovo sedmero. Některá slova téhož základu se vyskytují i v alternativním tvaru, např. v lesích i v lesech, v tom případě vyplníme alternativní tvar tam, kde se liší. Mnohá slova mají vedle základního tvaru taky nespisovnou formu, např. sloveso piju, ta se pak zapisuje do třetího sloupce (Hovorový tvar).

Slova, která jsou nespisovná už ve svém kmeni a mají pouze hovorové tvary, zapisujeme pouze do třetího sloupce a sloupec Základní tvary může zůstat prázdný, viz například hovorový výraz pro decilitr decko.

Rovněž u nesklonných slov, jako je například relé, je vhodné vyplňovat všech sedm pádů alespoň jednotného čísla. Toto je důležité nutné kvůli schopnosti slovníku nabízet předložkové vazby typu pod relé, pokud někdo hledá rým na slovo protřelé, anebo místo relé, pokud někdo hledá přihořelé. Vyhledávací algoritmus totiž může nabídnout vazbu předložky pod pouze se slovem ve 4. či 7. pádu, a vazbu předložky místo pouze se slovem ve 2.pádu, a potřebuje tedy informaci, že slovo relé se v těchto pádech vyskytuje.

Slovní tvary se do formuláře zapisují malými písmeny, pouze vlastní jména by měla mít ve všech tvarech velké první písmeno. Kromě toho je u vlastního jména třeba zaškrtnout stejnojmenný checkbox v horním rámečku obsahujícím příznaky společné pro všechny tvary.

Která slova do slovníku patří

Obecná všeobecně známá podstatná jména a jejich zdrobněliny (např. pes, pejsek, pejsánek), slovesa nedokonavá a dokonavá (hladívat, hladit) případně i s předponou odvozenými variantami (pohladit, vyhladit, zahladit) jsou vedena jako samostatná slova s vlastním lematem, zejména pokud nemají více než čtyři slabiky.

Cenné z hlediska rýmového potenciálu jsou rovněž odbornější a méně frekventované výrazy, například kilowatt, pirana, útek, chlorid, parabola.

Co do slovníku nepatří

Řídce se vyskytující úzce odborné názvy, např. žabník (Alisma orientalis), daman (Hyracoidea), interpluviál (období sucha), které většina čtenářů poezie nezná a nepoužívá.

Cizojazyčné výrazy s výjimkou zdomácnělých slov v počeštěné fonetické transkripci (bejby, badžet, fotr).

Vlastní jména s výjimkou těch nejběžnějších. Bylo by chybou vzít do ruky zeměpisný atlas, kalendář či dokonce telefonní seznam a snažit se jejich obsah přidávat do veršovacího slovníku.

Zkratky, s výjimkou těch nemnoha, které se vyslovují shodně s psanou podobou (radar, NATO, týví).

Neologismy, přezdívky, slang soukromých komunit. Pokud si například mladý poeta vymyslí pro svou přítelkyni mazlivé pojmenování Zahulínka a chce je zvěčnit zařazením do českého veršovacího slovníku, podobné návrhy by měly být šmahem zamítány. Nemá smysl, aby při hledání rýmu na slova novinka, cukrovinka, kravinka slovník nabízel Zahulínka, neboť ostatní uživatelé tuto přezdívku nebudou znát. A naopak, na slovo Zahulínka slovník může dodat spoustu pěkných rýmů, aniž by v něm toto jméno bylo zařazeno.

TOPlist