Vlastnosti veršovacího slovníku

Vyhledávač rýmů je založen na ohodnocení fonetické podobnosti českých slov obsažených ve slovníku. Kromě doslovné shody v koncových slabikách nabízí i rýmující se slova s odlišnou koncovou samohláskou (hladí/hlady), rýmy useknuté (vidím/lidi) a díky označkování slovními druhy umožňuje vyhledat štěpný rým v záplavě jiných, podobně znějících slov (snít/nit). K delším slovům umí nabídnout i spojení slabičné předložky s kratším slovem (klobásku/pro lásku) a vyhledávat rýmy i ke slovům, která ve slovníku dosud nejsou.

Ohodnocování rýmů

Vyhledávaný výraz nebo slovo je nejprve upraveno odstraněním nepísmenových znaků a převedením velkých písmen na malá (s výjimkou prvního). Pokud by zadaný text obsahoval písmena kódové stránky CP1250 nepatřící do české nebo slovenské abecedy, budou interně převedena na odpovídající český znak, např. polské dlouhé ś se převádí na š, maďarské dlouze přehlasované ű na obyčejné ü apod.

Takto ošetřené slovo se porovnává se slovy obsaženými ve veršovacím slovníku. Nejprve se vyhodnocuje fonetická podobnost v posledních čtyřech slabikách, přičemž nejvyšší váhu má podoba samohlásek poslední slabiky (ultima). Obdobně, jen s relativně menší váhou jsou ohodnoceny fonetické podobnosti mezi odpovídajícími shluky souhlásek. V menší míře je ohodnocena rytmická shoda, která je nejvyšší při shodném počtu slabik obou porovnávaných slov. Pokud je zadané slovo obsaženo ve slovníku, a je tedy známa jeho gramatická kategorie, následuje vyhodnocení gramatické kvality rýmu, kdy slova s odlišným slovním druhem získávají vyšší hodnocení a naopak gramatické rýmy jsou penalizovány. Penalizace je mírnější v případě, že se strany rýmu liší rodem či slovesným módem. Nakonec je celková kvalita modifikována podle uživatelských preferencí, například při volbě preferovat archaismy dostanou slova označená ve slovníku jako knižní či archaická o něco vyšší hodnocení a objeví se tedy na přednějších místech ve výsledcích vyhledávání. Vypočtená kvalita rýmu tak může v některých případech lehce přesáhnout 100 %. Naopak při nastavení na potlačit archaismy se tato slova do výsledku vůbec nedostanou. V doporučeném výchozím nastavení preferencí (třetí ze čtyř sloupců) již je mírně snížena priorita citoslovců, vlastních jmen, nespisovných a vulgárních výrazů.

Zobrazování výsledků hledání

Do nabízených výsledků se dostávají slova, jejichž kvalita rýmu dosáhla alespoň 90 %. Pokud bylo takových rýmů nalezeno málo, vyhledávání se opakuje, tentokrát ale se sníženým kvalitativním prahem. Nalezená slova jsou pak seřazena podle kvality rýmu a zobrazena uživateli v barvě odpovídající jejich gramatické kategorii. Barevné kódování je uvedeno na stránce Vysvětlivek.

Podle nastavení preferencí zobrazování se vedle každého slova zobrazuje také jeho základní tvar (lema) a gramatické kategorie v českém nebo v mezinárodním názvosloví.

Je-li výsledků hodně, jsou rozděleny do několika stránek. Počet nalezených rýmů na stránce lze opět rámcově volit v preferencích. Skutečně použitý počet řádků/str. se koriguje tak, aby byly všechny stránky výsledků přibližně stejně zaplněny a nedocházelo k typografickým vdovám. Při pomalejším internetovém připojení může být vhodnější zvolit počet výsledků na stránce nižší.

K některým slovům mohou být nalezeny tisíce výrazů se stejnou gramatickou koncovkou, například se slovem svaly se rýmuje více než 8 tisíc minulých příčestí ženského rodu. Abychom se nemuseli pokaždé prokousávat až na konec této série, jsou sobě podobné výsledky agregovány, tedy je zobrazeno pouze prvních a posledních osm rýmů a namísto zbývajících je červeně vložena informace, kolik podobných rýmů bylo vynecháno. Pokud bychom je chtěli zobrazit všechny, je třeba v preferencích potlačit agregaci a hledání zopakovat. Agregují se rýmy se shodnou rýmovou kvalitou a gramatickou kategorií, pokud jejich počet překročí určitou mez (128, 64 nebo 32, podle preference stupně agregace).

Slovní zásoba

Veršovací slovník umí hledat rýmy i ke slovům, která v něm nejsou obsažena, ovšem pouze podle fonetické kvality. Pokud se domníváte, že by tam nenalezené slovo býti mělo, můžete nenalezený výraz navrhnout k zařazení příslušným tlačítkem. Jedná-li se o slovo neobvyklé či nepříliš známé, můžete ještě doplnit vysvětlující komentář nebo příklad užití ve větě (konkordaci).

Pokud je některé slovo obsažené ve slovníku zapsáno chybně, zdvojeně, má přiřazenu nesprávnou gramatickou kategorii anebo tam vůbec nepatří, můžete na to po jeho vyhledání upozornit tlačítkem Prohlédnout|Opravit.

Při navrhování nových slov nebo oprav se prosím podepište, alespoň přezdívkou. Jste-li současně přihlášeni do diskusního fóra, podpisové políčko již bude předvyplněno Při neuvedení podpisu bude místo něj uvedena IP adresa vašeho počítače.

Máte-li na tomto serveru přidělenu roli editora, budete moci navrženou opravu ihned zpracovat a do slovníku zařadit.

Slovní zásoba vychází z volně šířitelného pravopisného slovníku WinEdt a je průběžně rozšiřována o nová slova získaná četbou, ze sdělovacích prostředků a z návrhů od uživatelů veršovacího slovníku. Slovník až na několik výjimek neobsahuje cizojazyčné termíny a jména, zvláště pokud se vyslovují odlišně od psané podoby. Hledáte-li rým na cizí slovo, je třeba ho zadat foneticky (šejkspír, ž-tém, spasiba..).

Při určování pravopisné podoby zadávaných slov a jejich gramatického zařazení považuji za konečnou autoritu následující zdroje: jazyková poradna Ústavu pro jazyk český, Pravidla českého pravopisu, Wiktionary, morfologický analyzátor ajka, Český národní korpus, článek o přechodnících na Intervalu.cz

Analýza

Na stránce analýz můžete nechat server vyhodnotit kvalitu básně nebo její sloky. Kvalita rýmů se posuzuje podle stejného algoritmu a preferencí, jaké používá vyhledávací stránka. Analyzátor vyhodnotí kvalitu rýmu jednotlivých veršů metodou každý s každým, podle toho se pak pokusí určit formát básně a spočítá rovněž průměrnou kvalitu použitých rýmů. Básnička by měla být uspořádána tak, aby rýmy byly vždy na konci verše. Interpunkční znaménka nejsou na závadu, při analýze se ignorují.

Z výkonnostních důvodů je počet veršů analyzovaného díla omezen na 16, další se ignorují.

Analyzátor pak rozdělí každý verš na slabiky a pokusí se určit rytmus verše. Lepší ohodnocení získávají klasická metrická schémata, jako například čistě trochejský rytmus (TTT nebo TTTT), jamby (JJJ, JJJJ), úplné či neúplné daktyly (DDD, DDDD, DDDT, DDT, DT). Ohodnocení je zvýšeno, pokud se vzájemně se rýmující verše shodují v metrických stopách, naopak penalizován je rozdílný počet slabik v rýmujících se verších a rovněž výskyt samostatných přízvučných (M) a nepřízvučných (F) slabik, které se nepodařilo přiřadit do standardních stop.

Fórum

Diskusní fórum na tomto serveru je tematicky zaměřeno na rýmovanou tvorbu. Budu rád, když se pochlubíte svými vlastními výtvory, zejména pokud k jejich vzniku pomohl zdejší veršovací slovník. Díla cizích autorů ani nerýmující se verše sem prosím nevkládejte.

Pro napsání vlastního příspěvku do diskusního fóra je nejprve nutná registrace. Pro vložení jednorázového příspěvku, rady či recenze, kdy nepředpokládáte své další exhibice na fóru, můžete výjimečně použít i některý z předregistrovaných anonymních účtů test, host, anonym. Přihlašovací heslo je v těchto případech shodné s názvem účtu.

Nové příspěvky do diskusního fóra lze také i bez přihlašování sledovat ve čtečce RSS/ATOM subscribcí feedu s adresou www.rymy.cz/forum/app.php/feed.

Milovníci vázané poezie možná budou chtít navštívit i některý další diskusní internetový server s podobnou tematikou:

Básně, Básničky o lásce, Básnílkové, Libres, Liter, Literra, Minimax, Nokturno, Písmák, Poeta, Kytara, Sonetář webový, Společenství amatérských spisovatelů
Okoun s kluby Básničky, Básrandičky, Limericky, Poezie laiků, Špatné básně,
Lopuch s kluby Básničky, Koutek temné poezie, Slovní fotbal ve verších, Veršovaný pokec,
folkově zaměřená Textová dílna u Slávka Janouška.

Jak bývá na internetových fórech zvykem, i neznámí účastníci si zpravidla navzájem tykáme, aniž by to vyjadřovalo nedostatek respektu.

Licence

Pokud chcete odkazovat na tento server ze svých textů nebo webových stránek, můžete použít textový odkaz např. pomocí HTML kódu

<a href="https://www.rymy.cz/" title="Veršovací slovník">www.rymy.cz</a>

nebo odkaz grafickým logem staženým z tohoto serveru (středním, malým Malé logo nebo bannerem 468×60), například pomocí HTML kódu

<a href="https://www.rymy.cz/"><img src="www.rymy.cz.ico" border="0" width="64" height="64" alt="Veršovací slovník" /></a>

Rovněž smíte umístit na svých internetových stránkách formulář pro vyhledávání rýmů pomocí tohoto serveru, např. kódem

<form action="https://www.rymy.cz/" method="GET"> <input name="w" /><input type="submit" name="f" value="Vyhledat rým" /></form>

Nesměrujte výstupní údaje z tohoto serveru www.rymy.cz do vnitřních rámů svých vlastních nebo jiných internetových stránek.
Při citování textů z tohoto serveru uvádějte odkaz na původní zdroj nebo jejich autora.

Historie

Projekt českého online rýmovacího slovníku www.rymy.cz vychází z mého statického, retrográdně řazeného seznamu českých slov uveřejněného v listopadu 2005 na vit$oft freeware.

V květnu 2007 byla vytvořena online verze www.rymy.cz vyhodnocující kvalitu rýmové shody v posledních dvou slabikách, včetně diskusního fóra.

Po havárii serveru v srpnu 2013 jsem přemístil web bez větších úprav na jiný hosting.

V listopadu 2017 došlo ke změně operačního systému serveru, aktualizaci podpůrného software, redesignu diskusního fóra a zpřístupnění serveru protokolem HTTPS.

Od prosince 2019 běží vyhledávací engine jako nativní linuxová 64bitová aplikace vyhodnocující shodu v až čtyřech posledních slabikách, byla zrušena individuální počitadla vyhledávaných slov a nově zavedeno hledání předložkových vazeb.

Jiné obdobné projekty na internetu

Fonetický vyhledávač Rýmovač,
online Slovník českých rýmů slovnik.exac.info Miroslava Exnera,
bakalářská práce Jana Hegra Generátor rýmů včetně víceslovných,
online ErBeth Veršomlat Zdeňka Kadlece,
offline generátor rýmů DaGGer Daniela Novotného,
Web versologického týmu ÚČL AV Petra Plecháče,
anglický online rýmový slovník www.rhymer.com, www.writerhymes.com, rhymes.lexemic.com, www.rhymedesk.com,
německý online rýmový slovník www.lyrikecke.de
polský online rýmový slovník rymy.cal.pl, www.rymy.eu .

Pavel (vitsoft) Šrubař

TOPlist